• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

1. Le-BB is een eenmanszaak, ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel te Goes, onder nummer: 56107870

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien:
Deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Opdrachten en bestellingen
- 1. Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde Algemene Voorwaarden. Voordat u bestelt dient u kennis te nemen van deze voorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn.
Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per email contact met ons opnemen: [email protected]
- 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

4. De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie. Het kan zijn dat de kleur van de geleverde artikelen wat kunnen afwijken.

5. Indien overeengekomen is het mogelijk dat u uw bestelling zelf ophaalt bij de winkel van
Le-BB, Zandweg 3b, 4416 NA te Kruiningen
Vooraf dient dit duidelijk te zijn afgesproken. Het moment van afhalen kan alleen binnen de winkelopeningstijden die vermeld staan op de site.

6. Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd.
Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan: [email protected] Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. Uw orderannulering zal per e-mail worden bevestigd.

7. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, stort Le-BB het betaalde bedrag  binnen 14 dagen na ontvangst terug exclusief eventuele verzendkosten.

8. Wanneer u de door uw bestelde artikelen ontvangen heeft en deze niet helemaal aan uw verwachtingen voldoen, ondanks onze inspanningen, dan heeft u het recht om deze binnen 14 kalenderdagen aan ons te retourneren. Graag ontvangen wij een berichtje op [email protected] waarop wij binnen 48 uur zullen reageren. Als wij het/de artikel(en) ongeschonden en niet gebruikt ontvangen storten wij het door u betaalde bedrag retour exclusief eventuele verzendkosten.   

Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van Le-BB

2. U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.

3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat Le-BB u dit heeft medegedeeld. U zult in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Indien Le-BB een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient u Le-BB schriftelijk in gebreke te stellen.

Verzending

1. Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling.

2. Verzending geschiedt in de meeste gevallen binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

3. De in het vorige lid genoemde termijn is nimmer een fatale termijn.
Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijden te respecteren kan Le-BB  niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

4. Onze pakketten worden bezorgd door Post.nl & GLS. Derhalve zijn de bezorg voorwaarden van Post.nl  & GLS van toepassing. Er wordt in eerste instantie twee keer aangeboden. Bent u op die momenten niet thuis dan kunt u de volgende werkdag uw pakketje op het dichtstbijzijnde postkantoor of GLS afhaalpunt afhalen. Voor ontvangst dient u te tekenen. Le-BB behoud zich het recht voor om bezorging via andere aanbieders te laten verlopen.

5. Grote artikelen en klein meubilair kunnen afgehaald worden in de winkel van
Le-BB, Zandweg 3b, 4416 NA te Kruiningen

Betalingen

1. Alle prijzen op onze site zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

2. Voor transport binnen en buiten Nederland brengen wij kosten in rekening.

3. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail. Daarin vermelden wij de totale kosten inclusief eventuele verzendkosten. Nadat de betaling binnen is maken wij uw bestelling gereed. In de regel geldt de ene week besteld en betaald voor vrijdag de andere week in huis op woensdag.

Zodra uw bestelling verzonden wordt, zenden wij u nogmaals een e-mail. In deze laatste mail vindt u ook een zogeheten Track&Trace code van  Post.nl of GLS,  zodat u zelf kunt nagaan wanneer u uw bestelling ontvangt. 

Reclames

1. Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken.
Daarbij behoor t u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Mocht het product of onze diensten niet aan het bovengenoemde voldoen, dan dient u binnen 14 kalender dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan [email protected]
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

3. Indien u terecht reclameert zullen wij proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
Mocht de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het al betaalde bedrag zal direct aan u worden uitbetaald. De verzendkosten bij het retourneren zijn voor u eigen rekening. We gaan er dan wel van uit, dat het pakket bij ons onbeschadigd aankomt. 

Geheimhouding

1. Klantgegevens wordt uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling en voor mailing aan u door Le-BB 

Website

1. Wij doen ons best om onze site up to date te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

2. Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Le-BB haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

3. Le-BB  ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving.
In geen geval zal Le-BB  aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is Le-BB op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade. 

Aansprakelijkheid

1. Indien door Le-BB  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Le-BB tegen u beperkt tot wat in deze voorwaarden is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Le-BB  beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, terugbetaling van de koopprijs, dan wel het ter beschikking stellen van een tegoedbon. Zulks ter keuze van Le-BB

3. Onverminderd het bovenstaande is Le-BB  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Le-BB 

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet voorzien, waarop Le-BB  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Le-BB  niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Le-BB  worden daaronder begrepen.

3 Le-BB  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Le-BB haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Le-BB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Le-BB  gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Le-BB  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Le-BB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst met Le-BB is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Goes

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.